icon_scroll_up

Všobecné obchodné podmienky

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami nájomnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť MS Finance5 s.r.o., IČO 46 903 569, so sídlom Krajinská 32, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 30639/T ako prenajímateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „MSF5“) a na strane druhej je nájomca, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „nájomca“).
Budova Floreát je polyfunkčný objekt Floreát Ideapark nachádzajúci sa na Krajinskej ceste č. 2954/32, 92101 Piešťany, web: https://floreat-ideapark.sk/ (ďalej len „Budova Floreát“)

Co-working centrum sa nachádza na 2NP v Budove Floreát. Kapacita co-working centra je 24 miest. Co – working sa prenajíma jednotlivcom alebo skupinám.
Súčasťou Co-working centra je:

  • Pripojenie na internet
  • Odkladací priestor na osobné veci
  • Kuchynka a Tlačiareň

(ďalej len „Co-working“)

Zasadacie miestnosti sa nachádzajú na 2NP v Budove Floreát.

Názvy zasadačiek + kapacita

Názov/Označenie zasadacej miestnosti: Kapacita miest:
Sĺňava 3
Váh 3
Barlolamač 3
Victória Régia 3
Thermia Palace 3
Kolonáda 3
Ľudovít Winter 14
Floreát 1 10
Floreát 2 10

Súčasťou zasadacích miestností je:

  • TV monitor
  • Popisovateľné fólie s príslušenstvom (fixky, čistiace sady)
  • Pripojenie na internet


(ďalej len „Zasadacie miestnosti“)

Priestory sú pre účely týchto VOP Zasadacie miestnosti a Co-working, ktoré môžu byť predmetom nájomnej zmluvy (ďalej len „Priestory“).

Nájomca je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si prenajíma na určitý čas Priestory.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy prenajímateľa so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.