icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Aké povinnosti pre Vás ako zamestnávateľa po novom vyplývajú v súvislosti s COVID-19?

03.09.2020 | 14:45
V posledných dňoch je čoraz častejšie skloňovaná téma druhej vlny v súvislosti s koronavírusom. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu, Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZSR“) prijal, resp. aktualizoval s účinnosťou od 01. 09. 2020 štyri nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj zamestnávateľov.

Od 01.09.2020 sa upravuje povinnosť karantény pre každého, kto od 01.09.2020 od 7:00 hod. vstúpi na územie Slovenskej republiky, pričom počas posledných 14 dní navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza v zozname menej rizikových krajín* (viď zoznam nižšie). Takáto osoba má povinnosť sa podrobiť domácej izolácii (spolu s príslušníkmi domácnosti) až do obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19 alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 10 deň, pričom testovaniu sa táto osoba má podrobiť najskôr v piaty deň izolácie.

V súvislosti s vyššie uvedeným vzniká prevádzkovateľovi nová povinnosť a to povinnosť kontroly svojich pracovníkov. Prevádzkovateľ je povinný pri vstupe svojho pracovníka (rozumej pracovník v pracovnoprávnom vzťahu, štátnozamestnaneckom pomere alebo SZČO) na pracovisko alebo do priestorov prevádzky:

  • požadovať potvrdenie o absolvovaní povinnej karantény v domácom prostredí, ktorá bola ukončená negatívnym testom na ochorenie Covid-19 vykonaným na území Slovenskej republiky, alebo
  • požadovať potvrdenie o prekročení hraníc Slovenskej republiky staršie ako 10 dní, alebo
  • požadovať preukázanie výnimky z uvedenej povinnosti podrobiť sa domácej izolácii.


Pokiaľ pracovník nie je schopný ani jedno z daných potvrdení predložiť, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť nahlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode. Rovnako je prevádzkovateľ povinný odoprieť vstup takémuto pracovníkovi do všetkých priestorov prevádzky alebo pracoviska.

Treba poznamenať, že takúto kontrolu prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať u každého pracovníka, ale len u tých, o ktorých má vedomosť, resp. dôvodné podozrenie, že v posledných 14 dňoch navštívili krajinu, ktorá sa nenachádza v zozname menej rizikových krajín. Za dôvodné podozrenie sa považuje napr. služobná cesta pracovníka, dovolenka pracovníka, nástup do nového zamestnania.

Nerešpektovanie tejto povinnosti prevádzkovateľom sa pokladá za správny delikt a ÚVZSR môže uložiť prevádzkovateľovi pokutu vo výške do 20.000 €.

Záver

Situáciu budeme aj naďalej sledovať a v prípade nových zistení Vás budeme okamžite informovať. V prípade otázok prosím neváhajte kontaktovať náš odborný tím, ktorý Vám rád poradí a poskytne bližšie informácie. Neváhajte tiež navštíviť našu webovú stránku, Facebook či Linked-In.