icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Balík prijatých opatrení - ,,podnikateľské kilečko“

11.08.2020 | 09:10
Na základe schváleného zákona, ktorým sa novelizujú zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 (Lex korona opatrenie pre podnikateľov), kde sa novelizoval aj zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ako aj zákon o dani z príjmov, zákon o správe daní, zákon o účtovníctve, zákon o sociálnom poistení a ďalšie zákony.

Zákon prináša množstvo zmien, ktoré uľahčia život podnikateľom. Ide napríklad o zvýšenie hranice pre povinné finančné audity, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt či zrušenie alebo zníženie rôznych pokút. Legislatíva by mala byť predvídateľnejšia - daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, s účinnosťou  od 1. januára daného roka.

Novela zákona upravuje nasledovné ustanovenia pre oblasť daní a odvodov.

1. Zvýšenie limitu pre uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov

Za daňový výdavok bude možné považovať výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii, v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu, pričom túto spotrebu bude možné automaticky zvýšiť o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania tejto vyššej spotreby.

To znamená, že spotreba z technického preukazu automaticky zvýšená o 20 %, čím sa dosiahne zreálnenie spotreby, teda uznanie väčšej sumy do daňových výdavkov pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky (ostatné dva spôsoby ostávajú bez zmeny).

2. Zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky spoločností

Dochádza k úprave podmienok, pri splnení ktorých musí mať účtovná jednotka riadnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku povinne overenú audítorom. Zmena kritérií by sa mala týkať všetkých posudzovaných parametrov, pričom tieto sa v zmysle novely budú pre jednotlivé účtovné obdobia meniť postupe, a to takto:

  

3. Predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly

Predlžuje sa minimálna lehota na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. Dlhšia lehota sa prvýkrát uplatní na tie protokoly, ktoré budú správcom dane vypracované po 30. júni 2020.

4. Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Zrušenie povinnosti zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou, ak nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa automaticky, na základe odhlásenia posledného zamestnanca zamestnávateľom

Zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať, napr.:

zmeny v údajoch jeho zamestnanca (napr. priezviska, mena, stavu a miesta jeho trvalého pobytu atď.)

zmenu údaja o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,

začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia, v prípade zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa. Nová lehota bude do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa pracovný vzťah skončil.

Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za porušenie povinnosti prihlásenia príslušných osôb do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak si povinná osoba splní túto povinnosť do siedmich dní od uplynutia lehoty ustanovenej zákonom.

5. Zmeny v zákone Lex korona

Daňovník nebude povinný zaplatiť rozdiel, ktorý vznikne na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby v prípade, že zaplatené preddavky splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2020 do konca lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 sú nižšie ako  preddavky, ktoré vyplývajú z výpočtu podľa tohto podaného daňového priznania. Uvedené platí pre kalendárny rok, ktorý sa začal 1. januára 2020, ako aj pre hospodárske roky.

Uvedená zmena je len jednou z mnohých. Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších zmenách v zákone spoločnosti Lex Korona, kontaktujte našich odborníkov! Môžete tak urobiť aj prostredníctvom e-mailovej adresy support.covid19@vgd.eu.

6. Odklad platenia odvodov

Okrem uvedeného zákona vláda Slovenskej republiky vydala ďalšie nariadenia, v zmysle ktorých sa pre zamestnávateľov, ktorí vykážu za mesiace jún a júl 2020 pokles čistého obratu v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 najmenej 40 %, predlžuje splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace jún a júl 2020, a to do 31. decembra 2020. Nariadenie o posune platieb poistného za jún vyšlo v Zbierke zákonov a nadobudlo účinnosť. Druhé nariadenie aktuálne schválila vláda na svojom poslednom rokovaní.

Poistné a preddavky na poistné, ktoré platí zamestnanec  a odvádza jeho zamestnávateľ, sú naďalej splatné v pôvodných termínoch splatnosti. Takisto povinnosť podať príslušné výkazy nie je dotknutá.

Vyššie uvedené informácie sú aktuálne zo dňa 17.7.2020 a má iba všeobecný charakter. Informácia neobsahuje všetky podrobnosti a konkrétne situácie, v ktorých by ste sa mohli nachádzať.
V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, radi Vám pomôžeme. Napíšte nám na support.covid19@vgd.eu. Ďalšie užitočné články a informácie nájdete na našej webovej stránke, Facebooku a Linked-Ine.