icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Podnikáte? Pozrite si, či spĺňate podmienky na štátnu pomoc

15.05.2020 | 10:26
S pandémiou koronavírusu (nielen) slovenská ekonomika bojuje už niekoľko týždňov. Vláda sa snaží zmierňovať tieto dopady a prijíma rôzne opatrenia, ktoré majú podnikateľom pomôcť zvládnuť ťažké časy. Jedným z takýchto opatrení je aj pomoc prostredníctvom tzv. dočasnej ochrany podnikateľov, účinnej zatiaľ do 1.10.2020.

Jej účelom je snaha zabrániť možnej vlne vyhlasovania konkurzov v dôsledku negatívnych ekonomických dopadov pandémie. Táto ochrana má zabezpečiť firmám získať čas, aby neboli exekuované, ich veritelia nepodávali na nich návrhy na konkurz, prípadne aby aj firmy samé nemuseli podať návrh na konkurz na svoj majetok. V nasledujúcom článku sme pre vás zodpovedali niekoľko otázok, ktoré môžete mať v súvislosti s dočasnou ochranou.

1. Kto môže požiadať o dočasnú ochranu?

O dočasnú ochranu môžu požiadať všetci podnikatelia, ktorých problémy vznikli v spojitosti s  pandémiou koronavírusu. Dočasná ochrana nebude poskytnutá podnikateľom, ktorí boli v úpadku pred vznikom pandémie.

2. Ako a kam treba žiadosť o dočasnú ochranu podať, čo musí obsahovať?

Žiadosť o dočasnú ochranu sa bude podávať len prostredníctvom formulára, ktorý pripraví a zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Túto žiadosť je potrebné podať zásadne elektronickými prostriedkami a podpis žiadateľa musí byť autorizovaný.

Fyzické osoby (živnostníci) môžu podať žiadosť aj osobne alebo poštou, no k takejto žiadosti sa musí pripojiť kópia platného občianskeho preukazu. V opačnom prípade sa na žiadosť neprihliada.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany musí obsahovať všeobecné náležitosti (tieto musia byť doplnené žiadateľom) a tiež osobitné náležitosti (tieto budú formulované na formulári žiadosti). V prípade osobitých náležitostí bude musieť žiadateľ vyhlásiť, že:

  • je oprávnený podať žiadosť a žiadosťou sleduje účel dočasnej ochrany,
    došlo k značnému zvýšeniu počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značnému poklesu tržieb, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku,
  • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
  • ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
  • k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
  • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
  • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
  • v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
  • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť ukladania účtovných závierok.


3. Zápis dočasnej ochrany, jej vznik a zánik

Súd preskúma každú podanú žiadosť po formálnej stránke. Ak je žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany úplná, súd bezodkladne poskytne dočasnú ochranu a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany (potvrdenie sa doručuje uložením v spise) a zároveň bezodkladne vykoná opatrenia na zverejnenie informácie o poskytnutí dočasnej ochrany v Obchodnom vestníku.

Dočasná ochrana vzniká v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Dočasná ochrana zaniká 01.10.2020 (trvanie dočasnej ochrany môže štát predĺžiť, a to najdlhšie do 31.12.2020). Zaniká tiež v prípade, ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada. O jej zrušení môže rozhodnúť tiež súd v prípade, že tu neboli podmienky na jej poskytnutie alebo tu nie sú podmienky na jej trvanie.

4. Aké má dočasná ochrana účinky?

Na dočasná ochrana sa vzťahuje hneď niekoľko účinkov. Poskytuje podnikateľovi ochranu pred veriteľskými návrhmi na konkurz a taktiež mu umožňuje odklad povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz. Umožňuje mu prerušenie exekúcií po 12. marci 2020 v prípade, že ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti. Pri dočasnej ochrane tiež nie je možné začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Rovnako platí aj zákaz započítania spriaznených pohľadávok a zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiace s pandémiou a neohrozujúceho zmluvného partnera.

V prípade udelenia dočasnej ochrany bude možné aj predĺženie lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Podnikateľom sa naskytne možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku. Ďalšou z možností dočasnej ochrany je podpora financovania čerstvým kapitálom. V rámci získania ochrany je tu aj povinnosť vynaložiť snahu na uspokojenie veriteľov v čo najvyššej miere.

 

Ďalšie užitočné informácie nájdete na stránke VGD Slovakia.

 Autor - JUDr. Lucia Kalabová, právnik