icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Skomplikujú tzv. CFC pravidlá únik podnikateľov do daňových rajov?

28.08.2020 | 14:20
26. 8. bol schválený návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý navrhuje aj zavedenie tzv. CFC pravidiel aj pre fyzické osoby od roku 2021. To znamená, že v rámci opatrení proti vyhýbaniu sa plneniu daňových povinností sa zavádzajú nové pravidlá pre hybridné nesúlady a pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u fyzických osôb. Ide o tzv. CFC pravidlá (controlled finance corporation), pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

Ako fungujú daňové raje?

Niektoré fyzické osoby sa snažia znižovať alebo úplne eliminovať svoje daňové povinnosti na Slovensku tak, že presunú svoje príjmy do krajín, ktoré majú nižšie daňové zaťaženie. V daňových rajoch sa zakladajú schránkové spoločnosti, ktoré riadia slovenské fyzické osoby. V takýchto prípadoch môže dochádzať k daňovým únikom, nakoľko príjem by mal byť zdanený na Slovensku ako dividenda, ale bude zdanený len minimálnou sadzbou dane poprípade vôbec.

Ako fungujú CFC pravidlá?

MF SR uviedlo, že: ,,Uplatnením CFC pravidiel sa na Slovensku zdania príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia týchto príjmov, nie až pri vyplatení dividend.“ Týmto spôsobom sa aj zabráni možnostiam odloženia momentu zdanenia v prípade, že dividenda nebude vyplatená. Takéto rozšírenie CFC pravidiel aj na fyzické osoby berie do úvahy priamu aj nepriamu účasť fyzickej osoby na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

Návrh novely zákona o dani z príjmov sa takéto príjmy fyzických osôb plánuje zdaňovať cez osobitný odvod. Cieľom tejto novely zákona je zabezpečiť zosúladenie s celosvetovým štandardom OECD pre výmenu informácii o finančných účtoch. Táto novela zákona taktiež upravuje sankcie pre držiteľov týchto finančných účtov a ovládajúce osoby aj v prípade, ak predložia finančnej inštitúcii nepravdivé čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii.

Ako vlastne znejú CFC pravidlá? Aké majú nedostatky? A aké dopady majú očakávať FO vlastniace zahraničné firmy? Tieto a mnohé ďalšie otázky Vám radi zodpovedajú naši daňoví experti. Neváhajte nás kontaktovať! Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, Facebook či Linked-In.